Visuell kommunikation

Logga Visuell kommunikation

Kursplan och betygskriterier - enligt Skolverket

Visuell kommunikation är ett aktualitetsämne som behandlar samhällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens massproducerade och massdistribuerade bilder. Ämnet behandlar även hur fotografier och rörliga bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras det system av tecken och symboler som bär bilders budskap.

Ämnets syfte.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur könsroller, samhällsutveckling, religion, politik och kulturer har presenterats visuellt genom historien. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om bildens språkliga dimensioner och hur visuella uttryck skapar mening.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av både avsändarens och betraktarens perspektiv vid visuell kommunikation. Bilden och den visuella kommunikationen i media påverkar vår uppfattning om oss själva, våra medmänniskor och omvärlden. Undervisningen ska därför behandla avläsning, analys och tolkning av visuellt kanaliserade budskap och hur de presenteras. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om bildens estetik, hur färg och form påverkar betraktandet och bildens förmåga att interagera med ljud.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda modeller och begrepp för bildanalys och bildtolkning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att praktiskt arbeta med fotografiets och den rörliga bildens uttryck och kommunikativa möjligheter i samband framställning av bilder för olika sammanhang. Eleverna ska även ges möjlighet att undersöka hur samverkan mellan bilder, texter och formgivning kan förstärka budskap och upplevelser.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om fotografiets och den rörliga bildens funktioner i olika samhällen och tider.
Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.
Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att förmedla betydelser samt hur dessa betydelser uppfattas utifrån betraktares förkunskaper och värderingar.
Kunskaper om bildteoretiska begrepp, teorier och modeller.
Färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer av visuella budskap.

Kursen visuell kommunikation omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Analys av hur fotografiet och den rörliga bilden har använts inom olika områden och vid olika tidpunkter för att bära olika typer av budskap.
Visuell kommunikation som bärare av budskap.
Teknikens utveckling och dess påverkan på den visuella kulturen.
Avsändar- och mottagarperspektiv samt bilddistribution och bildkonsumtion.
Semiotik, kontext och dramaturgi.
Bildteoretiska modeller och teorier.
Fotografiska och rörliga bilder och deras samspel med andra uttycksformer, till exempel text och ljud.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, översiktligt för fotografiets och den rörliga bildens språk, funktioner och utveckling. Dessutom beskriver eleven översiktligt bakomliggande orsaker till bildspråkets utveckling samt dess samband med samhällsutvecklingen.

Eleven diskuterar översiktligt skillnader mellan olika typer av bildkonsumtion. Dessutom redogör eleven översiktligt för samband mellan avsändares och betraktares positioner och drar enkla slutsatser för vad det innebär för upplevelse och tolkning av budskap.

Eleven beskriver översiktligt hur visuella budskap påverkar människors identitets- och omvärldsuppfattning. Dessutom beskriver eleven översiktligt, och gör en enkel analys av, bildens funktion i dagens samhälle.

Eleven redogör översiktligt för hur bild, text och ljud kan samverka i visuella budskap.

I beskrivningar, redogörelser, diskussioner och analyser använder eleven med viss säkerhet några bildteoretiska begrepp samt någon teori och modell.

Eleven framställer och förmedlar i samråd med handledare givna visuella budskap i en form där fotografier, rörliga bilder, texter och ljud samverkar. I arbetet utformar eleverna produktionerna med viss säkerhet och på ett sätt som till viss del är anpassat till ett givet syfte och sammanhang. Eleven motiverar med enkla argument sitt val av färg samt form- och berättarspråk för framställningarna.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, utförligt för fotografiets och den rörliga bildens språk, funktioner och utveckling. Dessutom beskriver eleven utförligt bakomliggande orsaker till bildspråkets utveckling samt dess samband med samhällsutvecklingen.

Eleven diskuterar utförligt skillnader mellan olika typer av bildkonsumtion. Dessutom redogör eleven utförligt för samband mellan avsändares och betraktares positioner och drar välgrundade slutsatser för vad det innebär för upplevelse och tolkning av budskap.

Eleven beskriver utförligt hur visuella budskap påverkar människors identitets- och omvärldsuppfattning. Dessutom beskriver eleven utförligt, och gör en analys av, bildens funktion i dagens samhälle.

Eleven redogör utförligt för hur bild, text och ljud kan samverka i visuella budskap.

I beskrivningar, redogörelser, diskussioner och analyser använder eleven med viss säkerhet några bildteoretiska begrepp samt någon teori och modell.

Eleven framställer och förmedlar efter samråd med handledare givna visuella budskap i en form där fotografier, rörliga bilder, texter och ljud samverkar. I arbetet utformar eleverna produktionerna med viss säkerhet och på ett sätt som till viss del är anpassat till ett givet syfte och sammanhang. Eleven motiverar med välgrundade argument sitt val av färg samt form- och berättarspråk för framställningarna.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, utförligt och nyanserat för fotografiets och den rörliga bildens språk, funktioner och utveckling. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat bakomliggande orsaker till bildspråkets utveckling samt dess samband med samhällsutvecklingen.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat skillnader mellan olika typer av bildkonsumtion. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för samband mellan avsändares och betraktares positioner och drar välgrundade och nyanserade slutsatser för vad det innebär för upplevelse och tolkning av budskap.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur visuella budskap påverkar människors identitets- och omvärldsuppfattning. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat, och gör en komplex analys av, bildens funktion i dagens samhälle.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur bild, text och ljud kan samverka i visuella budskap.

I beskrivningar, redogörelser, diskussioner och analyser använder eleven med säkerhet några bildteoretiska begrepp samt någon teori och modell.

Eleven framställer och förmedlar efter samråd med handledare givna visuella budskap i en form där fotografier, rörliga bilder, texter och ljud samverkar. I arbetet utformar eleverna produktionerna med säkerhet och på ett sätt som är anpassat till ett givet syfte och sammanhang. Eleven motiverar med välgrundade och nyanserade argument sitt val av färg samt form- och berättarspråk för framställningarna.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Läs mer om betygskriterier